Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

отдолу в словаре кроссвордиста

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

отдолу

отдоле нареч. церк. отдолу, снизу, сысподу, сысподи, с основанья кверху.

Примеры употребления слова отдолу в литературе.

И още ми се стори, че различавам на повърхността им някакво движение с посока отдолу нагоре, нещо като перисталтика, но може би това беше само игра на светлината.

Ти ще летиш във въздуха - подхванах аз - и всичко ще бъде отдолу - планините, блатата, айсбергът.

Той наистина лежеше и гледаше небето, но не на възвишение, а в локва и небето не беше синьо, а оловночерно, озарено отдолу в червено.

Слезе по нащърбените стъпала и видя заличка с нисък таван, десетина празни масички, под, посипан със сравнително чисти стърготини, стъклен бюфет с осветени отдолу бутилки с дъгоцветни течности.

Ротмистър Чачу изведнъж се изправи, приближи се плътно до Максим и изсъска в лицето му отдолу нагоре: - Как стоиш, кандидат?

Максим с всички сили го удари по ръката отдолу, пистолетът излетя високо във въздуха.

Источник: библиотека Максима Мошкова