Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

глед в словаре кроссвордиста

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

глед

или глод м. (глог?) деревцо боярышник, барыня, тернистый куст с мучнистой ягодой, Cratigus, разных видов.

Примеры употребления слова глед в литературе.

Шчекн полека-лека идва на себе си: гледа накриво с жълтите си очи и непрекъснато се облизва.

Известно време гледах недоволното му голо теме, осеяно с лунички, което беше запълнило екрана, а после, сдържайки се, заговорих отново: - Разберете, Екселенц, вече не бива да лъжа както преди.

Пачка в синей обертке, - сказал Глед, пробегая содержание первых строк, - да, что-то похожее на это лежит сверху одного шкапа.

Когда Глед подошел к ним, он заговорил так странно, что жена его пристально посмотрела ему в лицо.

Вот Теллури, - сказал Глед, почти механически протягивая Регу темный пакет и хлопая дверцей шкапа так сильно, что стекла ее зазвенели.

Шчекн бяга, поклащайки се, по полуизтритата осева линия на булеварда, като леко занася встрани задните си крака, така както правят понякога нашите кучета, едър, рунтав, с огромна кръгла глава, както винаги - извита вляво, така че дясното му око е насочено право напред, а с лявото сякаш ме гледа накриво.

Къща като къща, но Шчекн гледа именно към нея, застанал в поза на найнапрегнато внимание.

Обаче един поглед ми е напълно достатъчен - запълнил с чудовищните си кости с безброй стави цялото пространство в чашата, извадил на показ бодливите си половинметрови щипки, с цялото си величие тъпо и мрачно ме гледа с двете си редици мътнозелени зъркели гигантски ракопаяк от Пандора.

По-големият също ме гледа, но под вежди, враждебно и устните му са стиснати здраво.

По-големият не отговаря, той все така ме гледа изпод вежди - напрегнато и с голямо недоверие, а малкият изведнъж проявява интерес към Шчекн и не сваля очи от него - очевидно хем се страхува, хем му е интересно.

Той дълго ме гледа в очите, а после уморено се обляга на масата и потрива с пръсти челото си.

Мимоходом забелязах, че тя седи неподвижно, сложила ръце на видеофона, и гледа право цред себе си.

ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО Всичко това и още много други неща ми разказа Екселенц нея вечер, когато се върнахме от музея при него в кабинета, Вече се зазоряваше, когато той стигна до края на разказа си, замълча, надигна се тежко, без да ме гледа, и тръгна да свари кафе.

Все это было несомненно важно для Гледа, потому что именно вслед за этим Таймон выразил смирение.

Моля документите, гражданино - каза милиционерът, като отдаде чест, без да ме гледа в очите.

Источник: библиотека Максима Мошкова